Przekaż na naszą Fundację darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

Jako Fundacja powołana do prowadzenia działalności Charytatywno-Opiekuńczej przez Kościół Chrześcijan Baptystów II Zbór w Gdańsku, jesteśmy uprawnieni do przyjmowania darowizn odliczanych od dochodu bez limitu (nawet 100% dochodu).

Darowizny te zostaną użyte na sfinansowanie działalności charytatywno-opiekuńczej naszej fundacji.

………

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

A zatem:

 • Przelew: „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu,
 • Przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Limitu 6% nie stosuje się.

Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze wynika nie z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 ze zm.)

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze mogą być rozliczane w zeznaniu podatkowym, jeżeli przekazano je na rzecz:

 • Kościoła Katolickiego,
 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,
 • Kościoła Chrześcijan Baptystów, (wyróżnienie redaktora)
 • Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościoła Polskokatolickiego,
 • Kościoła Katolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Zielonoświątkowego.

Darowizny w pieniądzu i w naturze

Przekazana darowizna nie musi wpływać wyłącznie w pieniądzu. Darowizną może być również świadczenie w naturze, np. żywność przekazana przez hurtownię w celu dystrybucji wśród podopiecznych fundacji charytatywnej. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Nie oznacza to, że wartość darowizny to cena brutto, a jedynie cenę netto podwyższa nadwyżka VAT, której nie da się odliczyć w działalności podatnika.

Wartość darowizny ustala się według umowy darowizny, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.

Wymagane dokumenty

W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, kwota równa darowiźnie jest zwolniona z opodatkowania u darczyńcy, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Poza tymi dwoma dokumentami darczyńca musi mieć dokument potwierdzające uczynienie darowizny – korzystający z ulgi:

 • darujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
 • darujący inne rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

W tym przypadku jednak również należy wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres (załącznik PIT-O, część D oraz dane w deklaracji rocznej).

Oczywiście sprawozdania oraz pokwitowania nie dostarcza się łącznie z PIT-O i deklaracją roczną, są one konieczne w razie kontroli podatkowej.

Zakres danych koniecznych do wykazania w sprawozdaniu nie został ustalony ustawowo. Ważne jest, by sprawozdanie obrazowało, że kwota darowizny spełniła cel w niej zastrzeżony, zatem by była wykorzystana na cele charytatywno – opiekuńcze, przy czym ważny jest zakres faktycznie wykonanych zadań, podjętych czynności itp. Ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie – na cele charytatywno-opiekuńcze – nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2181/03).

Źródło: http://www.pit.pl/darowizny-koscielne/
Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki