Misja fundacji:

 1.  Służymy Bogu przez praktyczne okazywanie miłości osobom potrzebującym.
 2. Pomagamy rodzinom i osobom samotnym, których dotknęło ubóstwo, choroba i uzależnienia.

 Na rzecz podopiecznych fundacji prowadzone są następujące działania:

 1. Prowadzenie zbiórek żywności, odzieży i innych środków materialnych.
 2. Gromadzenie ww. środków materialnych we współpracy z Bankami Żywności i wszelkimi innymi organizacjami.
 3. Dystrybucja żywności, odzieży i innych środków materialnych.
 4. Poprawianie warunków bytowych podopiecznych fundacji poprzez niewielkie remonty i  renowacje, co zawiera:
  1. prowadzenie remontów i renowacji przez wolontariuszy fundacji.
  2. gromadzenie materiałów i narzędzi potrzebnych do prowadzenia remontów i renowacji.
 5. Szkolenia, pomagające nabyć nowe umiejętności w zakresie: opieka nad dziećmi, wychowanie dzieci, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, kierowanie gospodarstwem domowym, rozwój osobisty itp.
 6. Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej dla osób dotkniętych bezrobociem.
 7. Pomoc mająca na celu wyrównywanie szans dzieci.
 8. Tworzenie, prowadzenie i/lub wspieranie placówek i ośrodków opiekuńczych.
 9. Organizowanie i wspieranie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku.
 10. Organizowanie profesjonalnego poradnictwa dla osób uzależnionych.
 11. Organizowane i propagowanie idei woluntariatu dla realizacji celów Fundacji.
 12. Działalność edukacyjną służącą propagowaniu i kształtowaniu  moralnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży.
 13. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie:
  1. Konferencji, seminariów, zjazdów i szkoleń.
  2. Stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
 14. Wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej.