Wolontariusz ma prawo:

 1. Zawrzeć pisemną umowę z korzystającym.
 2. Uzyskać pisemne zaświadczenie o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności.
 3. Poprosić o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań.
 4. Być ubezpieczonym przez Korzystającego od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Otrzymać zwrot kosztów podróży i delegacji, oraz tzw “diety” delegacyjne, choć może z tego pisemnie zrezygnować.
 6. Zostać poinformowanym o związanym z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach.
 7. Warunków pracy odpowiadających przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej.

Wolontariusz ma obowiązek:

 1. Starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków, powinien także dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce pracy.
 2. Posiadania odpowiednich kwalifikacji, jeśli charakter jego pracy tego wymaga.
 3. Ponieść odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody (zalecane jest wykupienie przez wolontariusza ubezpieczenia OC, Korzystający nie ma obowiązku wykupienia takiego ubezpieczenia).
 4. Niepełnoletni wolontariusz ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę opiekunów.